Woonvisie Delft 2016-2023

woonvisie

De gemeente Delft heeft de Woonvisie 2016- 2023 opgesteld. De woonvisie is basis voor de afspraken van de gemeente met partners en de plannen van woningbouwcorporaties.

Op dit moment bestaat de helft van de woningvoorraad in Delft uit sociale woningen en de andere helft uit koopwoningen. Volgens de visie ontbreken er voldoende huurwoningen voor de middencategorie: mensen die voor kortere tijd in Delft verblijven en mensen die nu niet willen of kunnen kopen. Daarnaast veranderen als de woonwensen van onder meer economische en demografische ontwikkelingen. Op basis hiervan stelt de gemeente dat de verhouding in de Delftse woonvoorraad (exclusief studentenhuisvesting) in 2030 moet zijn 33% sociaal, 13% vrije sectorhuur en 53% koop. Om dit te bereiken zullen de woningcorporaties de komende jaren sociale woningbouw moeten afstoten.

Vanuit BBN hebben wij in het voorjaar gereageerd op de concept visie. Wij hebben toen de volgende twee wensen meegegeven:

  • de binnenstad heeft relatief weinig sociale woningbouw, zie het plaatje bij dit stukje. Wij willen de sociale woningbouw graag handhaven. Dit is goed voor de diversiteit in de wijk;
  • ouderen willen graag in hun wijk blijven wonen ook als hun eigen huis daar niet meer voor geschikt is of geschikt te maken is. Dit om hun sociale netwerk te kunnen behouden. Dat geldt ook voor de mensen in de binnenstad. Daar kom nog bij dat de binnenstad relatief veel voorzieningen heeft. Er is daardoor behoefte aan  appartementen voor deze categorie.

Samen met de andere twee belangengroepen hebben we verder met succes aandacht gevraagd voor verkamering (klik hier voor bericht eerder op de site).

In de nu voorliggende woonvisie wordt het volgende wensbeeld, de Opgave genoemd, van de binnenstad gegeven:

“De binnenstad is een sterke wijk, ook al doordat er géén eenzijdigheid in bevolking noch woningtype noch eigendomsvorm is. Het is een wijk die zich voortdurend ververst. We nodigen partijen van harte uit de vele kansen te pakken die deze wijk biedt. Het is voor corporaties mogelijk om zich qua goedkoopste voorraad terug te trekken en de markt zijn werk te laten doen. Nieuwbouw van studentenwoningen is nog maar erg beperkt aan de orde in dit gebied. De rol van de gemeente ligt in het faciliteren van een goed woongenot in een mix van voorzieningen en doelgroepen. En het uitdagen van de markt om voor stedelijke gezinnen en groepen die niet lang aan een plek gebonden willen zijn, te zoeken naar een bredere en grotere huursector.”

Enkele kanttekeningen hierbij, vanuit onze visie op de binnenstad.

  • “De markt zijn werk laten doen” betekent in de binnenstad dat er steeds minder plek is voor kwetsbare groepen. Ons inziens is het juist de kans om in een gemeentelijke woonvisie met het bijbehorend instrumentarium te voorkomen dat er ongewenste effecten optreden door de werking van de woningmarkt. En dus te zorgen voor plekken voor kwetsbare en minder kapitaalkrachtige groepen. En kansrijke initiatieven die het in de markt niet dreigen te redden, een duwtje in de rug te geven.
  • De markt zijn werk laten doen maakt de kans groot dat woningcorporaties – zeker als ze financieel niet al te gezond zijn - het in de binnenstad reeds in omvang geringe bezit aan sociale woningbouw tegen zo groot mogelijke opbrengst proberen te verkopen. Dit is slecht voor de diversiteit in heel Delft. We zien in de woonvisie daarom graag een gewenst hoeveelheid sociale woningbouw per wijk, zodat de gemeente verkoopplannen in de binnenstad kan verbieden.  
  • De markt zijn werk laten doen lijkt ook geen garantie dat oudere bewoners in de wijk kunnen blijven wonen. De druk op de woningmarkt in de binnenstad, mede door toevloeiing van expats en toename aan kamerbewoning, maakt verhuizen binnen de binnenstad naar een benedenwoning of aan te passen appartement tot een zeer lastige opgave, zelfs als iemand een grotere woning achterlaat. Aanpassing van woningen is soms technisch lastig, maar kan ook op welstandsbezwaren stuiten. We zien in de woonvisie graag concrete aanknopingspunten betreffende de huisvesting van de oudere bewoners met het oog op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun wijk.
  • Voor wat betreft het probleem van toenemende verkamering heeft het college van B&W onlangs een brief aan de raad gestuurd, waarin het overweegt een omzettingsvergunning in te voeren. Het lijkt ons goed als die stap gezet wordt.

Voor het nader uitwerken van de visie volgen nog inspraakmomenten. Dus gelegenheid om er nog iets van  te vinden.

Voor de gehele woonvisie klik hier

geplaatst op 04 oktober 2016