Wie zijn wij?

De Belangenvereniging Binnenstad Noord is de belangenorganisatie voor het noordelijk deel van de Delftse binnenstad. De vereniging zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad en komt op voor de belangen van de bewoners.

Periodiek hebben we overleg met de gemeente over zaken in de uitvoering van het gemeentelijk beleid die de bewoners direct raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeren en verkeer, horeca en evenementen, wateroverlast, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Ook proberen we het beleid van de gemeente te beïnvloeden en beter te maken, door deel te nemen aan overleggen en het bezoeken van netwerkbijeenkomsten. En door zaken onder de aandacht van de gemeente te brengen. Daarbij maken we ook gebruik van onze formele inspraakmogelijkheden.

Als vereniging streven we ook naar goede onderlinge contacten tussen de bewoners. Want een goed leefklimaat wordt in de eerste plaats bepaald door de omgang met de mensen om je heen.

Hoe functioneert de vereniging?

Ledenvergadering  
Eén maal per jaar houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. De functie van de ledenvergadering is:

 • controleren van het bestuur en evaluatie van het afgelopen jaar - het secretarieel jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden
 • bepalen speerpunten voor het komende jaar, inclusief begroting - het Activiteitenplan 2018 kunt u hier downloaden;
 • besluiten over mandaat aan het bestuur voor inhoudelijke zaken;
 • kiezen van bestuursleden, indien aan de orde.

Wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld het als vereniging al dan niet in beroep gaan tegen een beslissing van de gemeente, dan wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven.

Bestuur
Er is een bestuur, dat gekozen wordt door de leden op de algemene ledenvergadering. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering en besluiten van het bestuur zelf. Het bestuur zorgt samen met de deelnemers  van de werkgroepen (zie hieronder) voor het op tijd tot stand komen van de standpunten en de strategie. De bestuursleden of de door de vereniging ingestelde werkgroepen overleggen met de gemeente, de andere belangenverenigingen en andere betrokken instanties. Het bestuur legt tegenover de leden verantwoording af over de besluiten die worden genomen en over het opereren van de werkgroepen. De bestuursleden zijn tekenbevoegd. Bestuursleden mogen na toestemming van de ledenvergadering namens de vereniging juridische procedures voeren.  De vereniging staat onder nummer 62013459 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Joop Gravesteijn, voorzitter;
 • Hans van Bodegom, secretaris;
 • Jan Arie Groot, penningmeester;
 • Herman de Wolff, informatievoorziening;
 • Hans Huisman, algemeen bestuurslid.

Ereleden
De vereniging heeft het volgende erelid: Corrie Schaareman (vanaf 19 april 2016)

Werkgroepen
De vereniging kent een aantal werkgroepen. De werkgroepen functioneren op een bepaald afgebakend gebied en doen dit onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Een werkgroep vertegenwoordigt  de vereniging op zijn werkgebied. Uit de werkgroepen wordt gerapporteerd op de ledenbijeenkomsten. De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen:

 • Parkeren en verkeer;
 • Horeca en evenementen;
 • Water;
 • Wonen en ruimtelijke ordening;
 • Openbare Ruimte;
 • Duurzaam en groen;
 • Jong en Oud.

Omwonendengroepen
De vereniging stimuleert en faciliteert de organisatie van bewoners, bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte en rond lokale projecten.

Bijeenkomsten
Naast de algemene ledenvergadering zijn er jaarlijks ca 4  andere bijeenkomsten. Deze worden momenteel gehouden in  het pand “Vergadering van Gelovigen”, Rietveld 118. Tijdens deze bijeenkomsten worden alle actuele onderwerpen besproken. Bij deze bijeenkomsten zijn alle leden en overige belangstellenden van harte welkom.

Extern overleg
De vereniging neemt momenteel o.a. deel aan:

 • Commissie bevoorrading Delft;
 • Overleg meldpunt overlast;
 • Delft Platform Evenementen;
 • Bewonersoverleg wateroverlast.

Buurtactiviteiten
De vereniging levert een bijdrage aan:

 • Kinderspelen Koningsdag op het Raam;
 • Lampionnenoptocht.

Wilt u meer informatie  of wilt u deelnemen in een werkgroep, meld u aan via het contactformulier op de site. Of neem contact op met het secretariaat, Rietveld 15.

Website en sociale media

Deze website is in zijn huidige vorm sinds  februari 2013 in de lucht. De inhoud van de website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt bijgehouden door de webmaster. Periodiek verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een digitale nieuwsbrief. BBN is actief op Twitter (zie @binnenstadnoord).

Bankrekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL16 RABO 0300 6791 06 t.n.v. Belangenvereniging Binnenstad Noord te Delft. Vermeld bij het betalen van uw contributie altijd het lidmaatschapsnummer, zie de mail met het contributieverzoek.

Statuten

Onze statuten kunt u hier downloaden.