Weer veel kroos in oostelijke binnenstad

De afgelopen weken heeft zich weer net als elk jaar veel kroos in de grachten in de binnenstad gevormd. Vorig jaar hebben wij op deze plek aandacht besteed aan het 10-jarig trieste jubileum hiervan, lees hier

De grachten van Delft zijn een onderdeel van de Delflandsboezem. Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft het beheer van de boezem. Het HHD is daardoor verantwoordelijk voor het handhaven van het waterniveau en de kwaliteit van dit oppervlaktewater en dus voor de kroospreventie en -bestijding. Op de website van het HHD is afgelopen week een artikel verschenen met de titel “Kroos bestrijden: kan dat?”. Het artikel gaat in op de kroosvorming in de binnenstad en de pilot die het HHD uitvoert ter bestrijding daarvan; daarom geven wij dit artikel hieronder weer.

In de binnenstad van Delft zien we het tegenwoordig vaak:dikke lagen kroos in de grachten. Zeker 's zomers klagen bewoners en ondernemers dat door het kroos het water van de grachten niet meer te zien is. We willen de overlast door kroos tegengaan. Omdat u zich eraan stoort. Maar ook omdat er door een dikke krooslaag niet voldoende zonlicht in het water kan komen.

Dat leidt onder andere tot gebrek aan zuurstof in het water met alle gevolgen van dien. Dat is slecht voor het water en bijvoorbeeld voor de vis. Wanneer er gevolgen optreden voor de waternatuur weten we niet precies. Ook hebben we geen pasklare oplossing om kroos te bestrijden.  

We geven de voorkeur aan een aanpak aan de bron: We werken continu aan het terugdringen van voedingsstoffen in het water. Want overmatige kroosgroei treedt op door een teveel aan voedingsstoffen. Dit terugdringen duurt lang en is ook niet altijd mogelijk. In de tussentijd voelen we ons verantwoordelijk voor het tegengaan van de kroosgroei en daarom slaan Delft en Delfland de handen ineen om samen te zoeken naar oplossingen voor kroos. We voeren een 2-jarige pilot uit in de binnenstad van Delft. Hierin onderzoeken we de effectiviteit en de kosten en baten van verschillende maatregelen. 

Zo heeft de gemeente drijfbalken geplaatst om te kijken of we kroos dat van buitenaf komt kunnen weren uit de binnenstad. En kijkt Delfland of we door bediening van het gemaal en stuwen stroming kunnen creëren om kroosgroei tegen te gaan of kroos te sturen.

Daarnaast onderzoeken we waar het kroos groeit, hoe het zich verplaatst en wat het effect is van kroos op de waterkwaliteit. Sinds afgelopen mei wordt wekelijks door een team vrijwilligers de kroosbedekking per gracht gemonitord en meten we maandelijks op een aantal locaties het voorkomen van verschillende waterplanten om op die manier iets te kunnen zeggen over de invloed van kroos op het onderwaterleven.

Als laatste kijken we hoe we kroos het meest effectief uit de grachten kunnen verwijderen.

Wat kunt u merken van de deze pilot? Wellicht heeft u al de drijfbalken zien liggen die op verschillende plaatsen in de binnenstad zijn geplaatst? Of heeft u één van onze mensen gezien die aandachtig het water, de kroosbedekking of het waterleven inspecteert? Daarnaast zou u ook kunnen zien dat het water in de grachten af en toe meer stroomt dan normaal en dat kroos zich hierdoor verplaatst. 

In verband met het sturen van kroos kunnen incidenteel een aantal stuwen zijn gesloten. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid over het water. Later in de zomer wordt er incidenteel kroos uit de grachten verwijderd met drijvende schermen en kranen. Dit kan tijdelijk voor afgesloten toegangswegen leiden.

Mocht u overlast ondervinden dan vinden wij dat erg vervelend. Toch hopen we dat u door onze inspanningen meer kunt genieten van het water en de waterplanten en -dieren in de binnenstad van Delft. Ook kunt u zelf een steentje bijdragen door bijvoorbeeld te voorkomen dat er afval (inclusief GFT en hondenpoep) in de gracht terecht komt en geen eendjes te voeren. Ook dit zijn voedingsstoffen waar kroos op groeit

Wat merken wij in het BBN-gebied?
In ons gebied heeft zich de afgelopen weken veel kroos gevormd. In het bijzonder op het Rietveld, zie de foto, en de Vlamingstraat. Bij de overgang van deze twee grachten naar het Vrouwjuttenland zijn in het kader van de pilot drijfbalken geplaatst. Op de site van Het HHD staat:

Kroos verwijderen. Ziet u overdadig kroos in de sloot of gracht? Meld ons dit via deze link.

Wat doen we met uw melding? We gaan de situatie ter plekke bekijken. We letten op de dichtheid van de laag en meten hoeveel zuurstof er nog in het water zit. Is de sloot bijna helemaal bedekt met kroos, is daarbij het zuurstofgehalte te laag, zijn er langdurende stankklachten of treedt vissterfte op, dan gaan we kijken hoe we het kroos kunnen weghalen. Is het zuurstofgehalte nog wel acceptabel, is er geen stank of vissterfte, dan ruimt Delfland het kroos niet op. Toch zijn alle meldingen van kroos zeer welkom. Wij krijgen dan meer inzicht in de plekken waar kroos tot overlast leidt.”

Wij hebben de kroosvorming op Rietveld en Vlamingstraat via de site van het HHD gemeld met de volgende tekst:

“De afgelopen weken heeft zich veel kroos gevormd in de binnenstad van Delft en in het bijzonder op het Rietveld en de Vlamingstraat. Deze beide grachten zijn aan de kant van Vrouwjuttenland afgesloten met een drijfbalk. De schuiven in de afsluitconstructie van de grachten aan de kant van de Schie hebben vrijwel de gehele periode opengesstaan. In deze periode is geen kroosvorming in de Schie opgetreden. Het lijkt er daarom op dat het kroos in deze twee grachten niet afkomstig is van de Schie, maar in de grachten zelf ontstaat. Het kroos is niet alleen vies om te zien, maar wij maken ons ook zorgen om de waterkwaliteit, zuurstofgehalte en de vissen. Gaarne aandacht en actie.”

Wij zijn zeer benieuwd naar de vervolgacties van het HHD.

UPDATE: Naar aanleiding van onze kroosmelding heeft het Hoogheemraadschap aangeboden een toelichting op de kroospilot te geven. Dit lijkt ons nuttig. De toelichting gaat gegeven worden op de komende BBN-bijeenkomst van 19 september.

 

geplaatst op 26 augustus 2018