Vervanging rioolaansluiting voortaan voor rekening gemeente

De gemeente gaat het beheer en de vervangingkosten van rioolaansluitingen overnemen van de bewoners.

De kosten voor het aansluiten van een huis op de gemeentelijke riolering zijn voor de aanvrager. Dit betreft niet alleen het deel op eigen terrein, maar ook het stuk in de straat naar het gemeentelijk riool. De aanvrager is verplicht de aansluiting door de gemeente te laten maken en ontvangt daarna de rekening. Ook het onderhoud en eventuele vervanging zijn voor kosten van de bewoner. Dit was ook aan de orde bij de vervanging van de gas- en waterleidingen op Vlamingstaat en Rietveld de afgelopen jaren: de bewoners moesten zelf in de gaten houden of er schade aan de huisaansluitingen door het graafwerk ontstond en moesten er zelf voor zorgen dat de aannemer de schade weer herstelde.

De gemeenteraad is akkoord dat de gemeente het beheer en de kosten van onderhoud, renovatie en vervanging van de aansluitingen voor haar rekening gaat nemen. De kosten van eerste aanleg blijven wel voor de aanvrager. Gebleken is dat de meeste gemeenten in Nederland dat inmiddels zo doen, dat hierdoor beter regie kan worden gevoerd op de kwaliteit van de aansluitingen, dat grootschalige renovaties eenvoudiger kunnen meeliften op werken in de openbare ruimte en dat administratieve lasten kunnen worden verminderd. Alleen wanneer sprake is van onjuist gebruik van de riolering, kunnen de kosten van herstel worden verhaald op de perceeleigenaar. Dit gaat geregeld worden door de Rioolaansluitverordening te wijzigen.

Artikel 6. Onderhoud en Zorgplicht gaat luiden:

  1. De kosten voor onderhoud of vervanging van de aansluitleiding en het aansluitpunt komen voor rekening van de gemeente, tenzij onderhoud of vervanging noodzakelijk is ten gevolge van onjuist gebruik. 
  2. Onjuist gebruik wordt vermoed wanneer sprake is van verstopping, beschadiging of breuk van de aansluitleiding of het aansluitpunt.
  3. Lozing op het gemeentelijk verzamelriool van vaste en vloeibare stoffen als genoemd in artikel 1 is verboden. 
  4. Van onjuist gebruik is geen sprake in geval de aansluitleiding of het aansluitpunt van gebrekkig materiaal is vervaardigd, ondeugdelijk is aangelegd dan wel door of vanwege de gemeente is beschadigd.

Voor het raadsvoorstel met nieuwe rioolaansluitverordening klik hier.

De nieuwe rioolaansluitverordening wordt binnenkort van kracht

geplaatst op 22 juni 2017