Uitvoeringsagenda fietsparkeren: graag een tandje erbij

fietsparkeren rapport

Het college heeft vorige week het voorstel Uitvoeringsagenda Fietsparkeren Delft bekend gemaakt. Dit plan bevat maatregelen die het fietsstallingsprobleem moeten oplossen. Anders dan de titel doet vermoeden gaat het stuk hoofdzakelijk over het autoluwplus deel van de binnenstad. Het plan gaat ervan uit dat er:

  • 2000 extra fietsparkeerplaatsen in het autoluwplusgebied moeten komen om aan de huidige vraag te voldoen;
  • 1700 extra fietsparkeerplaatsen in het autoluwplusgebied bij moeten komen om in de toekomstige vraag (tot 2040) te voorzien.

De in het plan opgenomen maatregelen liggen op het gebied van:

  • Preventie;
  • Capaciteit;
  • Handhaving;
  • Communicatie.

Onze mening
Wij zijn natuurlijk blij dat er eindelijk een start gemaakt wordt met het oplossen van het stallingsprobleem. Wij hebben echter nogal wat commentaar op het plan.

Ons belangrijkste commentaar is dat het voorliggende uitvoeringsplan geen compleet plan is, dat het totale geconstateerde probleem kan oplossen. Volgens het plan worden er in de periode tot en met 2021, dus de komende vier jaar, maximaal 850 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. 850 van de 2000 plaatsen die wij op dit moment te kort komen. Dit is ingegeven door het huidige budget van 1 miljoen Euro. Voor het resterende huidige tekort aan stallingsplaatsen worden alleen mogelijke oplossingen genoemd waarvan de belangrijkste een ondergrondse fietsparkeergarage op de Markt is. Aan het toekomstige tekort van 1700 plaatsen wordt geen aandacht besteed. Aan een niet compleet plan kleven ook de volgende nadelen:

  • er is voor de gemeenteraad weinig basis om meer geld ter beschikking te stellen;
  • mogelijke cofinanciers - daar zoekt de gemeente volgens plan ook naar - zullen denken: “er ligt geen compleet plan, de urgentie is blijkbaar niet zo hoog, waarom zou ik bijdragen?”
  • het afstemmen, samen laten lopen met ander ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad, wat tot kostenreductie moet leiden, wordt moeilijk.

Inspreken
Het uitvoeringsplan zou besproken worden in de raadscommissie Ruimte en verkeer van 10 oktober. Wij wilden ons aanmelden om daarbij in te spreken om onze bezwaren naar voren brengen. Het agendapunt bleek doorgeschoven te zijn naar de commissievergadering van 21 november, daar de commissie meer voorbereidingstijd wil hebben. Wij vinden het nuttig om onze inspreektekst nu aan de raadscommissie bekend te stellen. Daarom hebben wij onze inspreektekst per gezamenlijke brief van de drie belangenverenihgingen uit de binnenstad aangeboden aan de gemeenteraad. Wij hopen dat onze commentaarpunten in beschouwing worden genomen bij de behandeling van de voorstel Uitvoeringsagenda Fietsparkeren Delft op 21 november.

Voor ons totale commentaar klik hier
Voor het voorstel Uitvoeringsagenda Fietsparkeren Delft klik hier

geplaatst op 13 oktober 2017