Stand van zaken verkameringsbeleid

Sinds 1 november gelden er regels in Delft voor verkamering - het omzetten van een woning in studentenkamers. Dit mag alleen nog maar in een beperkt aantal gevallen, en dan onder strikte voorwaarden: er is een omzettingsvergunning voor nodig. Zie hier ons eerdere bericht.

Op 15 februari stuurde het college een stand van zaken aan de gemeenteraad.  Daarin wordt gemeld dat recent de eerste aanvraag voor een vergunning is ingediend, en verder dat meer eigenaren bezig zijn met de voorbereiding van een aanvraag.

ontduiking
Het college geeft aan dat er signalen zijn over ontduiking van de regels. Het gaat om het volgende:

  • kamerbewoners niet inschrijven in de Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) van de gemeente Delft. Volgens makelaars die dit advies geven is er dan geen vergunningaanvraag nodig. Dat laatste gaat echter niet op, aangezien het wel of niet inschrijven bij de gemeente niet bepalend is voor de vraag of een omzettingsvergunning moet worden aangevraagd. En los daarvan is het verplicht dat studenten die in Delft wonen zich na vier maanden inschrijven in de Basisregistratie Personen.
  • Kamerbewoning organiseren via de hospitaregeling. Deze regeling is echter bedoeld voor iemand die er zelf al woont en maximaal twee kamers verhuurt. Het is niet de bedoeling dat een ouder een pand koopt en daar vervolgens een zoon of dochter als ‘hospita’ samen met maximaal twee andere studenten in laat wonen.  Degene die eigenaar is (voor minimaal 50%) moet ook in de woning woonachtig zijn en contracten sluiten met de andere huurders. De gemeente zal de regeling aanscherpen.

BBN is blij met deze adequate reactie van de gemeente. Ons is inmiddels gebleken dat de gemeente ook daadwerkelijk controleert, bijvoorbeeld als er drie mensen die geen familie van elkaar zijn op een adres staan ingeschreven.

registratie woonoverlast
Die is operationeel (klik hier voor eerdere bericht  hierover). B&W geeft in de brief aan dat iedereen hier een 'melding' van woonoverlast kan laten registeren, die gebruikt wordt ten behoeve van de leefbaarheidstoets. Overigens is de meldingenkaart, met een overzicht van de locaties van de meldingen, plotseling weer verdwenen van de gemeentelijke website. De brief gaat hier verder niet op in.
Wat BBN betreft moet dit behandelen van een melding nog wel scherper. We vinden het belangrijk dat er bij een melding van illegale situaties, zoals (dreigende) nieuwe verkamering zonder vergunning, wel direct actie zal worden ondernomen. |Nu lijkt dat niet de bedoeling van het meldpunt. Dat is verwarrend.

ambassadeurs
De aanwijzing van ambassadeurs heeft nog niet plaatsgevonden, wel zijn de eerste gesprekken over een mogelijke invulling hiervan gevoerd in het voormalige verzorgingstehuis in Abtswoude, waar studenten samen met cliënten van PerspeKtief gaan wonen. Het college gheeft aan dat voor de binnenstad eveneens zal worden gestart met een soortgelijk traject.
BBN heeft van dit laatste nog niets gehoord.

informatie op de site
De raad was toegezegd dat de gemeentelijke website ook zou informeren over andere wettelijke kaders die gelden bij verkamering, zoals op het gebied van afval of brandveiligheid, en vrijwillig toe te passen aanvullende maatregelen (goed verhuurderschap) en best practices. Dit stelt nog weinig voor: behalve een algemene link naar Woningwet, Bouwbesluit en de handreiking 'studentenhuisvesting-en-bouwregelgeving' is nog niets te vinden.
Wat BBN betreft is verdere aanvulling hier wenselijk, en past dat ook prima bij ‘toezicht en handhaving aan de voorzijde’.

hardheidsclausule
De raad was toegezegd in de beleidsregels nadrukkelijk op te nemen dat er uitzonderingen mogelijk zijn als het bijvoorbeeld gaat om het wonen boven een café of leegstaande panden. Aanleiding voor deze toezegging was de discussie in de raad over een pand dat onverkoopbaar kan worden als het al omringd is door verkamerde panden.
Het is in de beleidsregels nu mogelijk gemaakt dat voor woningen boven winkels en horecagelegenheden die een hogere WOZ waarde hebben dan € 265.000 wel een omzettingsvergunning kan worden aangevraagd, waar dan nog wel de leefbaarheidstoetsen van toepassing zijn.
Wat BBN betreft geen onbegrijpelijke maatregel, maar we zien wel een ander nadeel van deze verruiming. Met name in winkelstraten is de fietsparkeeroverlast van verkamerde panden vaak enorm. Zolang een verplichte inpandige fietsenberging als voorwaarde voor het realiseren van onzelfstandige woningen niet geregeld is, kan dit tot verdere problemen leiden. BBN pleit daarom dat hier maatregelen voor worden opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad.

andere toezeggingen
Het college geeft aan dat de andere toezeggingen worden meegenomen in de voortgangsbrief in het vierde kwartaal van dit jaar.
BBN is benieuwd hoe de gesprekken lopen met eigenaren van reeds verkamerde panden over het goed verhuurderschap, en had gehoopt dat daar nu al enige voortgang te melden was.

B&W kondigt verder in de voortgangsbrief aan met een voorstel te komen om een deel van het budget voor de uitvoeringskosten (450.000 euro op jaarbasis) in te gaan zetten voor toezicht & handhaving aan de voorzijde.

Zie hier de volledige tekst van de brief.

geplaatst op 18 februari 2018