Parkeerbeleid: tussentijdse evaluatie

Het parkeerbeleid van de gemeente Delft is geëvalueerd. De aanleiding hiervoor is het invoeren van  het digitaal parkeren per 1 maart 2015. Het evalueren is gedaan door de Klankbordgroep Parkeren. In deze klankbordgroep is ook BBN vertegenwoordigd. Bij deze zogenaamde tussentijdse evaluatie is gekeken naar alle onderwerpen die betrekking hebben op het parkeren in Delft. De evaluatie is vastgelegd in de nota Tussentijdse Evaluatie Parkeren. Deze nota is besproken in de gemeenteraad van 1 december.

In de nota worden de volgende zes maatregelen ter verbetering voorgesteld, de maatregelen 1 en 2 zijn door BBN ingebracht:

  1. Zondagregulering binnenstad verlengen. De regulering in gebied B wordt verlengd van 12.00 tot 18.00 uur naar 12.00 tot 24.00 uur.
  2. Aanpassen bezoekersregeling. De jaarvergunning met 408 uur wordt een vergunning voor onbepaalde tijd. Hierbij kan minimaal 200 uur per keer worden bijgekocht, met een maximum van 600 uur per jaar.
  3. Verlengen eindtijd werknemersvergunning schil. De werknemersvergunning is nu geldig op maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur. Dit wordt maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 21.00 uur.
  4. Verlengen laag eerste-uurstarief schil. Dit is nu maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en vrijdagavond tot 21.00 uur. Dit wordt maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur.
  5. Proef mixparkeren schilgebied E. Momenteel is er plaatselijk mixparkeren in schilgebieden rond de binnenstad onder andere in winkelgebieden. Het voorstel is om een proef met mixparkeren te houden in schilgebied E. Bij een succesvolle proef volgt in principe uitbreiding naar de gehele schil.
  6. Communicatiemaatregelen. Communicatie is ter ondersteuning van het beleid. Er worden meerdere aanpassingen gedaan ter verbetering.

Het pakket aan maatregelen vraagt om een investering van € 177.500. De jaarlijkse kosten bedragen € 345.000.

In de raad waren er positieve geluiden over de maatregelen 1 en 2 en waren er kritische geluiden over de maatregelen 4 en 5. De nota is goedgekeurd door de raad, maar er kon geen besluit genomen worden over het al dan niet uitvoeren van de maatregelen. Dit omdat binnen de huidige begroting er geen financiele ruimte is om deze maatregelen uit te voeren. Bij de kadernota in het voorjaar van 2017 doet het college een voorstel aan de raad voor de dekking van de matregelen uit de diverse portefeuilles. Een begrijpelijke aanpak, het is alleen jammer dat de enige maatregel die geld oplevert en die daarnaast voor ons ook van  groot voordeel is, namelijk Zondagregulering binnenstad verlengen, nu niet ingaat.

Een ander punt waarvoor wij ons sterk gemaakt hebben is de mogelijkheid dat mantelzorgers meer uren kunnen krijgen dan de 408 uren op jaarbasis via de bezoekersregeling. Hierover heeft het college al in het voorjaar een besluit genomen. Mantelzorgers kunnen gratis 408 extra bezoekersuren krijgen via het Wmo-loket na bemiddeling door de Wmo-consulent. Ook wijkverpleegkundigen kunnen dit, voor inwoners die zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg ontvangen, via het Wmo-loket regelen.

Voor de nota Tussentijdse Evaluatie Parkeren klik hier

geplaatst op 05 december 2016
Tags: