Omzettingvergunning gaat per 1 november in

De  gemeenteraad heeft besloten tot het invoeren van de omzettingsvergunning om verkamering te beperken. Dit gebeurde in de gemeenteraadvergadering van dinsdag 24 oktober. De omzettingsvergunning gaat reeds per 1 november in. Dit om te voorkomen dat nog snel nieuwe panden worden verkamerd.

De omzettingsvergunning
De essentie van de omzettingsvergunning is als volgt.

 • Een omzettingsvergunning is verplicht als een woning wordt opgedeeld in meerdere kamers die aan drie of meer zelfstandige huurders worden verhuurd.
 • Voor de woningen met een WOZ-waarde boven de € 265.000 wordt geen omzettingsvergunning verleend.  
 • Voor de woningen met een WOZ-waarde onder de € 265.000 wordt alleen een vergunning verleend als voldaan wordt aan de aan de zogenaamde fysieke en algemene leefbaarheidstoetsen. Getoetst wordt of minimaal 20m2 per kamer beschikbaar is, en of de luchtgeluidsisolatie met de buurpanden minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit voor nieuwe woningen. Verder wordt nagegaan of de leefbaarheid in de omgeving het toe laat om (meer) woningen om te zetten.
 • Aan het verlenen van een omzettingsvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde van ‘goed verhuurderschap’. Dit houdt onder meer in dat sprake is van legale huisvesting, dat de woonruimte goed wordt onderhouden en er huis- en leefregels zijn opgesteld voor veiligheid en goed nabuurschap. Goed verhuurderschap houdt ook in dat sprake is van geregeld beheer.
 • De gemeente kan een omzettingsvergunning intrekken, mocht een aanvrager zich niet aan de voorwaarden houden en als sprake zou zijn van voortdurende overlast. Hiertoe wordt een registratiepunt woonoverlast ingesteld en er wordt voldoende handhavingscapaciteit gecreëerd.

Dit stelsel geldt in beginsel voor een periode van 4 jaar; hierna wordt gekeken of de situatie op de woningmarkt gewijzigd is.

Behandeling in de gemeenteraad
Tijdens de uitgebreide discussie in raadscommissie en gemeenteraad kwamen onder andere de volgende punten aan de orde.

 • Het opnemen van de verplichting tot het hebben van een fietsenstalling. Wij zijn hier een groot voorstander van om het overmatig bewonersparkeren op straat tegen te gaan. De Choorstraat bewijst hoe dit uit de hand kan lopen. De wethouder heeft aangekondigd dat fietsparkeren binnenkort nog terugkomt in de raad, de raad is hier in dit debat niet verder op doorgegaan.
 • De vergunning kent geen hardheidsclausule. De individuele eigenaar van een woning boven de WOZ-grens van € 265.000 die zijn woning niet verkocht krijgt bijvoorbeeld omdat de woning tussen reeds verkamerde panden ligt, moet een beroep kunnen doen op een hardheidsclausule, als hij door de maatregel onevenredig zwaar wordt getroffen was de mening van diverse raadsleden. De wethouder zegde toe in de beleidsregels hieraan aandacht te zullen besteden.
 • De grens van € 265.000, moet deze niet omlaag omdat ook woningen onder deze waarde in de praktijk schaars zijn. De wethouder betwiste dit, en verwees naar de onderbouwing in de recent vastgestelde woonvisie. Hier nam de meerderheid genoegen mee.
 • Duidelijke informatie waar een eigenaar aan moet voldoen bij verkamering. De wethouder zegde toe dit op de website op te nemen.
 • Na twee jaar komt er een evaluatie van de beleidsregels in het bijzonder de leefbaarheidstoets, waarin o.a. ook de minimale oppervlakte wordt meegenomen.

Verder was er aandacht voor de alternatieven. In verband hiermee zijn twee moties aangenomen.

 • Bouw ook onzelfstandige woonruimte voor studenten. Het college moet bij de studentenhuisvesters aandringen op het ook bijbouwen van onzelfstandige wooneenheden voor studenten in Delft.
 • Er is leven op de campus. Deze motie geeft het college opdracht om samen met de TU Delft te onderzoeken welke stappen nodig zijn om van de campus een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te maken. 

Wij zijn van mening dat de omzettingsvergunning samen met de twee moties een goede basis vormt om verdere verkamering in goede banen te leiden. Wel vinden we het belangrijk dat het fietsparkeren nog wordt opgelost. Ook vinden we het belangrijk dat ook in bestaande situaties overlast kan worden aangepakt; we zien hier een belangrijke rol voor het registratiepunt woonoverlast en de extra handhavingscapaciteit.

geplaatst op 30 oktober 2017