Mening geven voor Omgevingsvisie

Delft werkt aan een Omgevingsvisie, een integrale visie voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie wordt de opvolger van de structuurvisie. Maar gaat meer onderwerpen behandelen, dan ruimtelijke ordening alleen. Dat komt omdat wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet, die straks zo'n integrale visie verplicht zal stellen.

De Omgevingsvisie gaat over alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, water, milieu, natuur, verkeer en vervoer, gezondheid en veiligheid. De visie bevat geen bindende normen, die komen straks in het Omgevingsplan, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen.

BBN vindt de koppeling tussen ruimtelijk beleid en diverse andere beleidsterreinen interessant; nu lopen we er geregeld tegenaan dat een ruimtelijk onderscheid moeilijk te maken is. Zo vinden we bijvoorbeeld al lang dat het terrassenbeleid zich zou moeten richten naar het ruimtelijk beleid. Bijvoorbeeld geen nieuwe terrassen in woongebieden. En een andere behandeling van terrassen op horecapleinen dan in woon/winkelstraten qua sluitingstijden en de mogelijkheden om incidentele festiviteiten te organiseren. Een ander voorbeeld: gedifferentieerde geluidsnormen. Wonen in de binnenstad brengt meer geluidsbelasting met zich mee. Als compensatie voor meer geluid van straat, zouden geluidsnormen op binnenterreinen juist strenger kunnen zijn, wat BBN betreft. Dus geen terrassen op binnenterreinen en beperkingen aan plaatsing klimaatinstallaties, waaronder warmtepompen. Nog een voorbeeld: de relatie tussen inrichting van de straat en functie van de straat in het verkeerssysteem. Een belangrijke fietsontsluitingsweg, zoals bijvoorbeeld de as Nieuwe Langedijk – Binnenwatersloot, dient wat BBN betreft anders ingericht te worden dan een winkelstraat als de Voldersgracht. De Omgevingsvisie kan aanknopingspunten bieden voor strategische keuzes rond bovenstaande thema’s. Juridisch bindende normen komen dan uiteindelijk in het Omgevingsplan.

Wilt u ook meedenken over de Omgevingsvisie? De gemeente biedt hiervoor diverse mogelijkheden. Zo kan tot eind september een enquête worden ingevuld, klik hier.

BBN zal de ontwikkeling van de omgevingsvisie de komende tijd volgen, en graag meedenken hoe dit nieuwe instrument optimaal kan worden ingezet voor een beter woon- en leefklimaat.  

geplaatst op 08 september 2018