Meer boten in de binnenstad?

De gemeente Delft werkt aan de actualisatie van de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Er zullen keuzes worden gemaakt over toestaan van toeristisch varen, die ook de noordelijke binnenstad raken. Er is al besloten de doorvaarbaarheid van de Kantoorgracht te herstellen. 

Functies oppervlaktewater
Een belangrijke functie van het oppervlaktewater zoals de grachten en de Schie is waterberging en -afvoer. Het veiligstellen van deze taak (het beheer) is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delftland en - samen met andere zaken – geregeld in een verordening, ook wel ‘Keur’ genoemd.

Het oppervlaktewater heeft ook nog twee andere functies:

 • Water als openbare ruimte. Water maakt onderdeel uit van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De gemeente geeft vergunningen af voor het afmeren van vaartuigen, woonboten, terrasboten en objecten. De voorwaarden van de waterbeheerder (opgenomen in de Keur) en de nautisch vaarwegbeheerder (bv. doorvaartprofielen) moeten hierbij in acht worden genomen.
 • Gebruik van water voor transport. De scheepvaart over vaarwegen vraagt om een verkeerstechnische (nautische) ordening (vaarrichting, afmeerverbod, etc.). In Delft is de bevoegdheid verdeeld over twee nautische beheerders, namelijk de Provincie Zuid-Holland als het gaat over de Schie en de gemeente als het gaat over het overige water.

De taken en bevoegdheden van de gemeente voor water als openbare ruimte en water als transportsysteem en de spelregels voor het gebruik zijn vastgelegd in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft

Herziening Verordening Openbaar Gemeentewater Delft
De huidige verordening is van 1996.Ten opzichte van 1996 is er vanuit ruimtelijk oogpunt, toeristische inzichten en op het gebied van vaarrecreatie veel veranderd. Wetgeving is aangepast of zelfs vervallen. Destijds stond het elektrisch varen in de kinderschoenen, woonboten vielen nog onder een eigen wetgeving en van peddelsurfen (SUP) had nog nooit iemand gehoord. In de afgelopen jaren is er weinig economische en recreatieve beweging op het Delftse water geweest of toegelaten. Inmiddels wordt het water, evenals de overige openbare ruimte, door steeds meer partijen geclaimd. Daarom gaat de verordening worden herzien. 

Input van de Stad
Op 20 april 2017 is er door de gemeente een bijeenkomst gehouden voor belangstellenden op het gebied van het gebruik van het openbaar water in Delft. Ongeveer 40 belangstellenden waren aanwezig. De meesten waren ondernemers, maar er waren ook vertegenwoordigers van roei- en watersportverenigingen, natuurbeheer en de bewoners van de binnenstad waaronder BBN. Hier werden de wensen en verwachtingen van de diverse deelnemers besproken waarbij de focus lag bij bedrijfsmatig gebruik en afmeermogelijkheden. Voor wat betreft de noordelijke binnenstad ging het om:

 • Huidig grachtenonderhoud inclusief baggeren biedt onvoldoende basis voor doorvaart. De grachten zijn nu niet representatief voor een mooie schone binnenstad door aanwezig zwerfvuil, kroos en wier.
 • Spanningsveld tussen vrijhouden waterweg en aanwezigheid plompeblad en waterlelies. Meer doorvaart houdt de waterweg vrij, maar plompeblad en waterlelie willen we houden. Kip en ei verhaal.
 • Verzamelen huisvuil via containers op boten: liever niet i.v.m. beperkte ruimte en risico’s van vuilnis in het water.
 • Huidige insteek pilot elektrisch varen is prima. Noodzaak van uitbreiding wordt niet gezien, maar als uitbreiding toch plaatsvindt, doe dit dan in fases, met evaluatiemoment eraan gekoppeld waarop go/no go wordt gegeven en alleen als er een oplossing is voor het tegengaan van geluidsoverlast vanaf het water.
 • Als elektrisch varen toeneemt, hoe is dan de totale belasting op de binnenstad van de toeristische “activiteiten”. En weeg deze belasting af tegen de kosten die hiervoor gemaakt worden en de opbrengsten die er tegenover staan.
 • Geen motorboten wenselijk i.v.m. mogelijke stank en geluidsoverlast + moeilijkheid om hierop te handhaven. Is het uitgeven van bijvoorbeeld vijf vergunningen voor de Delftse Watersportvereniging een optie? Vanuit horecaoogpunt zou het toelaten van particuliere boten wellicht wel een pluspunt kunnen zijn.
 • Vanuit toeristisch oogpunt: In- en uitstapplekken wel nodig om uit te kunnen stappen, mits doorvaart niet gestremd wordt voor overige watergebruikers.
 • Ligplaats voor varend erfgoed in de Watertorengracht (zie foto boven dit bericht, foto komt uit het rapport van de gemeente).
 • Woonboten in de stad moeten goed onderhouden zijn.
 • Roeien: (1) er ligt veel afval in het water en het is te druk op het water; (2) bij veel boten is golfslag te heftig; (3) coachen moet zachter; (4) tegengestelde belangen roeisport en beroepsvaart; (5) meer tolerantie tonen van alle partijen in de stad en op het water.
 • De vaarsnelheid op de Schie is merkwaardig geregeld. De boten mogen hier 12 km/u varen terwijl in de rest van Zuid-Holland (provinciale wateren) er met 6 km/u gevaren moet worden

Planning herzien Verordening Openbaar Gemeentewater Delft
Dit jaar gaat de VOGD mede op basis van de op 20 april gegeven input herzien worden. Aan de VOGD worden, naast het bestaande uitwerkingskader Terrasbotenbeleid, nog twee uitwerkingskaders toegevoegd namelijk ligplaatsenbeleid en exploitatiebeleid. Hiermee wil Delft beter gereedschap in handen hebben om passende ontwikkelingen te stimuleren. Daarnaast is beter te handhaven op ongewenste situaties. Op basis van de op te stellen uitwerkingskaders kan een betere onderbouwing en afweging worden gemaakt bij het verstrekken van ontheffingen.

De planning is als volgt:

 • Januari/februari 2018: Bijeenkomsten met belanghebbenden;
 • maart/april: uitwerking input uit de bijeenkomsten in uitwerkingskaders en aangepaste artikelen in de VOGD;
 • juni: toetsing concept uitwerkingskaders plus aangepaste VOGD bij belanghebbenden;
 • juli/augustus: definitief maken uitwerkingskaders plus aangepaste VOGD;
 • september/oktober: definitieve uitwerkingskaders en VOGD ter vaststelling voorleggen aan het college van B&W en de gemeenteraad.

BBN zal het geheel kritisch volgen en zal daar waar nodig bijdragen.

Doorvaarbaarheid Kantoorgracht
Het college heeft 7 december de raad per brief geïnformeerd over actualisatie van de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. In deze brief wordt tevens de doorvaarbaarheid van de Kantoorgracht behandeld:

“Vanaf 2007 is door politiek en waterrecreatief Delft aangedrongen op herstel van de doorvaarbaarheid van de Kantoorgracht. Pogingen om dit te  realiseren zijn in het verleden gestrand. De afgelopen maanden is samen met de woonbooteigenaren nogmaals gekeken naar de haalbaarheid van deze wens. Woonbooteigenaren en de gemeente hebben gezamenlijk een mooie combinatie uitgedacht, waarbij verruiming van de doorgang bij de Ouyvelsgatbrug gecombineerd wordt met een opknapbeurt van de openbare ruimte. De realisatie is gepland voor het tweede kwartaal 2018.

Voor de brief van het college van B&w van 7 december betreffende Stand van zaken actualisatie Verordening Openbaar Gemeentewater Delft klik hier

geplaatst op 20 januari 2018