Gemeenteraadsverkiezingen: wat willen partijen voor de binnenstad?

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van Delft doen tien partijen mee. Maar wat kunnen die partijen concreet voor ons binnenstadbewoners betekenen? Om hier meer zicht op te krijgen heeft Binnenstad Noord aan alle deelnemende partijen dezelfde vijf vragen voorgelegd. De vragen zijn geformuleerd op basis van de uitkomaten van de enquête die wij in februari onder onze leden  hebben gehouden (zie hier voor meer informatie).

De vragen zijn:

  1. Parkeren. De parkeerdruk in het B-vergunninggebied is in de late avond en in de nacht zeer hoog. Dit leidt tot veel zoekverkeer en daardoor overlast en onveilige situaties. Dit bleek ook uit de door ons samen met de andere belangenvereningen in de binnenstad uitgevoerde parkeerdrukmeting in november 2017. Het rapport van de meting hebben wij de gemeenteraad aangeboden met de briefParkeerdrukmeting in de binnenstad van Delft 2017 van 6 februari 2018.
  2. Huisvuil. Het Nieuwe Inzamelen gaat voor laagbouw uit van aparte kliko’s voor GFT, PMD en papier per woning en in de wijk ondergrondse containers voor restafval. Veel huizen in de binnenstad hebben niet de mogelijkheid om die drie kliko’s te plaatsen. De bewoners willen daarom op acceptabele loopafstand ook ondergrondse containers in de wijk voor GFT, PMD en papier waar dan op elk gewenst moment dit afval in gedaan kan worden. Avalex wil echter uit financiële overwegingen losse karren met containers erop overdag tijdens werkdagen op straat plaatsen waar de bewoners dan hun gescheiden vuil in moeten doen.
  3. Duurzaamheid. De binnenstad bestaat uit veelal oude, al dan niet historische, huizen met een geringe warmte-isolatie. Daarnaast is er vrijwel geen ruimte voor alternatieve wijze van energieopwekking. De straten liggen reeds vol met riolering-, water- en andere leidingen waardoor er nauwelijks ruimte is voor extra leidingen. Houtkachels zorgen voor stankoverlast en fijnstof.
  4. Klimaatbestendigheid. De binnenstad is zeer versteend en daardoor ook erg gevoelig voor hittestress. Door de reeds hoge grondwaterstand leidt infiltratie van regenwater tot vochtschade aan de huizen. Het oostelijk deel van de binnenstad wordt met sluizen afgesloten bij hoge waterstand in de Schie. Bij extreem grote regen zal dan het regenwater van hogere delen in de binnenstad zoals de Markt de grachten inlopen en vervolgens bij lagere delen zoals Oosteinde en Vlamingstraat over de kaderand heen de huizen inlopen. Het bergend vermogen van de grachten is voor die situaties namelijk niet voldoende.
  5. Groen. De hoeveelheid groen in de binnenstad en de kwaliteit ervan neemt af. Zowel publiek als privaat groen staan onder druk. Binnenterreinen worden steeds verder volgebouwd, en groen sneuvelt. Het groenonderhoud in de openbare ruimte is de laatste jaren onder druk komen te staan. Onze achterban hecht veel waarde aan meer groen. De groene ruimten die er zijn nodigen echter niet uit tot gebruik (Doelentuin, Oostplantsoen) of zijn niet toegankelijk Wallertuin). De keuze voor nieuwe beplanting lijkt soms meer door onderhoudsoverwegingen te zijn ingegeven, dan een optimale ruimtelijke kwaliteit (vergelijk type bomen langs de grachten).

We hebben de partijen aangegeven dat we de reacties na binnenkomst plaatsen op de site. In de bijgevoegde bijlagen vindt u de tot nu toe ontvangen reacties in volgorde van binnenkomst. De eerste reactie ontvingen we van Stadbelangen Delft, de tweede van het CDA, de derde van D66, de vierde van de ChristenUnie, de vijfde van de Partij van de Arbeid, de zesde van de SP, de zevende van GroenLinks, de achtste van de VVD.

 

geplaatst op 04 maart 2018