Gemeente neemt regie in Rode Loper plan

 

De Stichting Centrummanagement Delft (SCMD) heeft een schetsontwerp laten maken voor de herinrichting van de Oude Langendijk, Peperstraat en Binnenwatersloot. Dit traject wordt ook wel de Rode Loper genoemd. De SCMD heeft het plan aangeboden aan het college van B&W. Het college van B&W staat positief tegenover het initiatief en heeft de gemeenteraad gevraagd om te reageren op het plan. Dit is gebeurd in de vergadering van de raadscommissie Ruimte en verkeer van 15 december.

De belangenverenigingen in de binnenstad hebben grote bezwaren tegen dit plan. Het plan gaat namelijk uit van het op een niveau bestraten van gevel tot gevel, met geen echte scheiding van de verkeersstromen (shared space benadering). Gezien de met name grote hoeveelheid fietsers zal dit tot een chaotische en gevaarlijke situatie leiden. Het plan kent geen laad– en losplaatsen voor het vrachtverkeer en vergeet dat De Oude Langendijk de enige bromfietsroute door autoluwplus is. Het plan vraagt om invoeren van een vorm van autoluwplus op de Koornmarkt en op de Oude Delft. Het plan ook wil dat buslijn 61 uit de binnenstad verdwijnt. Daarnaast heeft de planvorming de Delftse participatieaanpak:Delfts Doen! niet correct gevolgd. Daardoor komen in het plan onze belangen en de door ons voorgestelde oplossingen (net als die van diverse andere partijen, zo bleek tijdens de commissievergadering) niet voldoende aan bod. Wij hebben hier recent een brief over aan de gemeenteraad gestuurd. Dit alles was reden voor BBN om namens de belangenverenigingen in te spreken in de commissievergadering van 15 december.

Wij hebben niet alleen onze bezwaren geuit, maar hebben ook onze oplossingen gepresenteerd voor de verkeersafwikkeling en het benodigde dwarsprofiel.

De oplossingen
Verkeersafwikkeling.
De Oude Langendijk is nu reeds een autoluwplusgebied. Dit betekent dat personenauto’s, motoren, vrachtverkeer of lijnbus hier alleen mogen komen met een ontheffing. Handhaaf dit. Maak op de Oude Langendijk eenrichtingsverkeer richting west voor personenauto’s, motoren en vrachtwagens. Handhaaf het tweerichtingsverkeer voor het openbaar vervoer.

Sluit de uitgang van het parkeerterrein Gasthuisplaats aan de Koornmarktzijde af. Dit scheelt veel bezoekersverkeer op de Koornmarkt oostzijde en dus ook op de kruising met de Oude Langendijk.

Sluit de Peperstraat in beide richtingen voor personenauto’s en motoren. Maak de Peperstraat eenrichtingsverkeer richting west voor vrachtverkeer. Handhaaf het tweerichtingsverkeer voor het openbaar vervoer.

Handhaaf op de Binnenwatersloot de huidige verkeersafwikkeling. De aansluiting van de Binnenwatersloot op de Spoorzone wordt nu reeds zo vormgegeven dat deze een verkeersdrukkend effect heeft.

Op de hele Oude Langendijk en Peperstraat geldt tweerichtingsverkeer voor fietsers en brommers. Op de Binnenwatersloot blijft de situatie voor fietsers en brommers gelijk aan de huidige.

Dwarsprofiel.
De verkeerstromen op de Rode Loper zijn zo groot dat een shared space-achtige benadering hier zal leiden tot een chaotische en onveilige verkeerssituatie. Zie ter vergelijking de huidige situatie in de Choorstraat. Maak daarom op de Oude Langendijk een aparte strook voor fietsers, bromfietsers, auto-, motoren- en vrachtwagenbestemmingsverkeer en lijndienst 61. Deze rijverkeerstrook ligt verlaagd in het dwarsprofiel met een stoeprandovergang. De rijverkeerstrook ligt op de Oude Langendijk aan de grachtzijde.

Maak aan de kant van de winkels een voetgangerszone zonder uitstallingsborden, gevelterrassen en dergelijke. Hier kan dan ongehinderd gelopen worden met goed zicht op de winkels en etalages.

Maak tussen de rijweg en de voetgangerszone een strook van ca 2,5 m breed. Deze geeft niet alleen een heldere en daardoor veilige scheiding , maar biedt ook ruimte aan bankjes, laad- en losplaatsen, bomen, fietsstalling en een alternatief voor gevelterrasjes.

Resultaat.
De voorgestelde verkeersafwikkeling zorgt ervoor dat er op de Rode Loper alleen gemotoriseerd komt dat er absoluut moet zijn. Dit en het eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens zal een veel rustiger straatbeeld met minder opstoppingen geven. Het personenautoverkeer op Koornmarkt en Oude Delft zal vrijwel alleen bewonersverkeer zijn. Het zal daardoor ook niet nodig zijn voor Koornmarkt en Oude Delft een hybride autoluwplusregime in te stellen. De voorgestelde verkeersafwikkeling en het voorgestelde dwarsprofiel zullen leiden tot een Rode Loper die helder, veilig en aantrekkelijk is voor alle bezoekers en gebruikers.

Naast ons hebben ook een vertegenwoordiger van de winkeliers en pandeigenaren Binnenwatersloot, de Fietsersbond en de commissie Behoud Stadschoon ingesproken, waarbij ook zij hun bezwaren tegen het plan hebben geuit. 

Hoe verder?
De raad vindt dat er iets moet gebeuren aan het traject Rode Loper, maar vindt dat het voorliggende plan veel haken en ogen kent, dat het plan verder uitgewerkt moet worden, waarbij alle stakeholders, waaronder de insprekers, betrokken moeten worden.

Wethouder Harpe gaf aan dat het plan verder uitgewerkt gaat worden, waarbij nu de gemeente de regie heeft en waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. De gemeente zal hiervoor ook een verkeerscirculatieplan opstellen. Het college wil verder openbaar vervoer met een dienstregeling handhaven in de binnenstad. De wethouder verwacht dat een volgende versie van het plan in het eerste kwartaal van 2018 gereed is als tussenstap naar een voorlopig ontwerp.

Wij zijn blij met deze aanpak. Wij hebben onze oplossingen ook per brief aangeboden en hebben aangegeven te willen helpen bij de verdere uitwerking van het plan.

Voor het projectvoorstel Rode Loper klik hier
Voor brief over niet correct volgen Delftse paticipatieaanpak klik hier
Voor brief met onze oplossingen klik hier

 

 

geplaatst op 21 december 2017