Extra peilbuizen monitoring grondwater geplaast

nieuwe peilbuizen

In de loop van dit jaar zal er begonnen worden met het verminderen van de grondwateronttrekking Delft Noord. De gemeente Delft is eigenaar van deze voormalige onttrekking van DSM. Het verminderen van de grondwateronttrekking heeft gevolgen voor het grondwater in Delft. In de hele stad kan de grondwaterstand gaan stijgen. Dat kan schade veroorzaken aan gebouwen en in laag gelegen wijken kan het leiden tot wateroverlast. De afbouw van de onttrekking van het grondwater moet daarom heel zorgvuldig gebeuren. Onderzoek heeft aangegeven dat de grondwateronttrekking gefaseerd afgebouwd moet worden om problemen met grondwater in de stad te voorkomen. De gemeente trekt daar tenminste tien jaar voor uit. Daarbij gaat Delft het afbouwen van de grondwateronttrekking nauwgezet monitoren om indien nodig te kunnen ingrijpen.

De grondwateronttrekking vindt plaats in een zandlaag die tussen de twintig en veertig meter onder het maaiveld ligt. Het onttrokken water wordt vanzelf aangevuld met regenwater en met water uit sloten en kanalen dat naar beneden zakt. Dit wordt ook wel inzijging genoemd. Als de grondwaterontrekking minder wordt, dan zal ook de inzijging minder worden. Het regenwater zal op een andere manier afgevoerd moeten worden en ook de grondwaterstand kan gaan stijgen. In gebieden waar al een hoge grondwaterstand is, kan dit leiden tot vochtproblemen in de huizen. Om een beeld te krijgen van de stijging van het grondwater zijn ondiepe peilbuizen nodig, die 1 à 2 meter in de grond steken. Gebruik wordt gemaakt van het grondwatermeetnet dat door de gemeente Delft en diverse omliggende gemeenten in de afgelopen jaren is aangelegd. De gemeente meet in Delft op ongeveer 160 locaties de stand van het grondwater. Op de gemeentesite is op de kaart met grondwaterstanden te zien wat de grondwaterstand op alle locaties is.  

De peilbuizen in ons gebied zijn allemaal geplaatst in de openbare ruimte. Hierdoor liggen zij vaak naast de daar aanwezige drainagebuizen. De peilbuizen geven daardoor niet de grondwaterstand weer, maar het ingestelde gewenste drainageniveau. Daarnaast is een aantal peilbuizen geplaatst direct naast een gracht en zij geven daardoor niet het grondwater-, maar het grachtwatertniveau aan. Kortom er is geen goed beeld te verkrijgen van het grondwaterniveau in ons gebied. Hierdoor is de grondwaterstijging door de reductie van de grondwateronttrekking Delft Noord niet te monitoren en is de invloed van de reductie op de situatie onder onze huizen niet te bepalen. Kortom de zaak is niet goed te monitoren en er kan dan ook niet, indien nodig, worden ingegrepen. Daarom heeft BBN vorig jaar ingesproken bij een raadscommissie en hebben wij de wethouder toen kunnen overtuigen van de noodzaak van het bijplaatsen van peilbuizen die de hiervoor genoemde nadelen niet hebben in ons gebied. Deze zes extra peilbuizen zijn de afgelopen weken geplaatst. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. In het kaartje geven de oranje bolletjes de locaties van de reeds aanwezige peilbuizen weer. De groene blokjes zijn de locaties van de recent bijgeplaatste peilbuizen.

Als u meer wilt weten over de grondwaterontrekking, zie dan op onze site onder dossiers, grondwateronttrekking Delft Noord of op de gemeentesite het Dossier grondwateronttrekking.

geplaatst op 08 maart 2017