Dubbel Delft, dubbel triest

20072017

(klik op foto's voor vergroting)

In het AD Haagsche Courant van 21 juli 2007 stond het artikel Dikke groene drap bedekt gracht. Hierbij stond de linker foto gemaakt door Fred Nijs met onderschrift Gertie en Arnold Penners hoeven geen brood meer te strooien voor de eendjes: die laten zich niet meer zien in de overwoekerde gracht. Afgelopen week, tien jaar later dus, zijn wij teruggegaan naar de locatie aan de Vlamingstraat en hebben de foto opnieuw gemaakt. De gracht ligt nog steeds vol met groene drap zoals Gertie en Arnold ons opnieuw laten zien.

Het Hoogheemraadschap van Delfland
Kroos kan alleen groeien op in het water opgeloste meststoffen, daarom groeit het vooral snel wanneer de gehalten aan stikstof en fosfaat hoog zijn. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2016 van het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat de waterkwaliteit van sloten en vaarten onvoldoende is. De hoogste normoverschrijdingen voor meststoffen en bestrijdingsmiddelen doen zich voor in de glastuinbouwpolders. Het stikstofrijke en fosfaatrijke water met het daarin groeiende kroos wordt daar het hoogheemraadschap uit de polders in de boezem (Schie) in gepompt. Het water in de grachten in de binnenstad staat in open verbinding met de Schie. Het hoogheemraadschap geeft in de rapportage aan al jaren bezig te zijn met de tuinbouwsector om de lozingen terug te dringen, echter zonder veel resultaat: “Informatie en communicatie uit het verleden hebben nog onvoldoende tot meetbaar schoner water geleid en een proactieve attitude bij tuinders is dringend noodzakelijk. De tijd dringt omdat politiek en beleid deadlines hebben gesteld.

Het hoogheemraadschap heeft begin dit jaar het onderzoeksrapport Kroos in de oude binnenstad van Delft, Analyse van oorzaak en oplossingsrichting uitgebracht. Het rapport geeft aan:
De verzamelde data wijst in de richting dat het overgrote deel van het kroos dat zich vanaf augustus en september in om de oude binnenstad van Delft bevind, daar terecht is gekomen doordat het van elders is aangevoerd. De omstandigheden ter plaatse zijn niet ideaal voor de groei van kroos, wat af te leiden is uit het feit dat er tot en met juli vrijwel niets ligt, terwijl elders kroos al hard groeit. Het moment waarop de piek in de binnenstad optreedt, is ook ongeveer het moment waarop in polders het hoogtepunt van de groei wordt bereikt, waarna de kroosbedekking weer snel afneemt vanwege de intredende herfst. Een aanpak van het kroosprobleem kan zodoende in 2 richtingen worden gezocht:

  • voorkomen dat het de binnenstad in komt, en
  • de grote hoeveelheid er uit halen wanneer deze de stad is binnen gekomen.

Een preventieve aanpak waarbij kleinere hoeveelheden kroos vroeger in het seizoen worden weggehaald is voor de Delftse boezemgrachten en de Schie niet relevant. Een aanpak op gebied van nutriëntenreductie in de grachten, vooral fosfor, is ook niet relevant omdat uit de resultaten blijkt dat het kroosdek niet in Delft groeit en daar dus ook niet zijn nutriënten opneemt. De precieze bron van de het kroos in de binnenstad is niet vast te stellen, en daar is nader onderzoek voor nodig.

De gemeente Delft
De gemeenteraad heeft In het Delfts Kwartiertje commissie Ruimte en Verkeer van 20 juni het kroos in de grachten aan de orde gesteld. Het college gaf hierop aan dat het kroos niet in de binnenstad ontstaat, maar vanaf de Schie de stad in komt en dat de oorzaak van het kroos buiten Delft ligt en dat Delft daar niets aan kan doen.

Dubbel triest
Het is triest dat het hoogheemraadschap na tien jaar het probleem van de in het water opgeloste meststoffen en de daaruit volgende kroosvorming in haar beheersgebied nog niet heeft opgelost. Het is triest dat de gemeente Delft het kroosprobleem in de binnenstad gewoon wegwuift en niet samen met het hoogheemraadschap, al dan niet interim-, maatregelen treft  om de overlast voor de bewoners in de binnenstad weg te nemen.

Voor het onderzoeksrapport Kroos in de oude binnenstad van Delft, Analyse van oorzaak en oplossingsrichting zie hieronder.

geplaatst op 01 september 2017