Delftse zaken ombudsman

Op een van de BBN-bijeenkomsten werd de vraag gesteld of Delft een ombudsman heeft. Wij hebben dat toen uitgezocht. Delft heeft geen eigen ombudsman, maar heeft die ondergebracht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid zoal UWV, de Belastingdienst, de politie, de Sociale Verzekeringsbank, het CJIB en de meeste gemeenten. Hij behandelt ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Voor contact met de met de Nationale Ombudsman zie hier.

Overzicht 2017
De Nationale ombudsman heeft recent een overzicht van de afgelopen jaar afgehandelde Delftse zaken gepubliceerd. Wijhebben uit nieuwsgierigheid daarin gekeken.

tabelIn bovenstaande tabel staat het kwantitatieve overzicht van de Delftse zaken van de Ombudsman in 2017, voor vergroting klik op de tabel.

Het merendeel van de totaal 55 zaken valt onder de categorie Afgehandeld 1) Niet in Onderzoek. Dit betreft gevallen waarbij de Ombudsman kon volstaan met het aangeven waar de blijkbaar ontbrekende informatie bij de gemeente, bijvoorbeeld op de website, is te vinden of door aan te geven waar de mensen hun klacht bij de gemeente zelf kwijt kunnen. Over dit laatste later meer.

De daarna volgende grootste categorie is 2) Onderzoek c. tussentijdse beëindigd (interventie) met 9 stuks. Interventie houdt in dat de Nationale ombudsman door directe tussenkomst probeert het probleem voor een burger op te lossen. Bijvoorbeeld als de gemeente niet snel genoeg reageert. Een interventie werkt goed als een zaak eenvoudig hersteld kan worden.

Inhoudelijk gezien blijken de meeste zaken het Sociaal Domein te betreffen. Het gaat bijvoorbeeld bijstand – of UWV uitkering, PGB, huurtoeslag of WMO-zaken . Onderstaand de zaken die het BBN-werkterrein betreffen. Het gaat om totaal 13 zaken waarvan er relatief veel, 4 stuks, door interventie opgelost werden.

Klacht over de gemeente Delft mbt parkeervergunning (oplossing door interventie).

De binnenstad is helemaal voetgangersgebied, maar het leven van voetgangers wordt zuur en onveilig gemaakt door de fietsers. Verzoekster heeft het probleem al vaker aangekaard bij de gemeente, maar is niet tevreden over de (re)actie van de gemeente.

Klacht B&W Delft inzake geschil parkeerboete i.v.m. onduidelijke aanduiding borden + onbereikbaarheid afdeling Handhaving + duur reactie B&W.

Klacht over het aanmeldsysteem van kentekens, bezoekerspas bij gemeente Delft. Verzoeker is van mening dat hij ontrecht een boete heeft gekregen.

Klacht over de Gemeente Delft m.b.t. de aanleg van nieuwe speelgelegenheid. In het kader van de klachtbehandeling is verzoekster niet in de gelegenheid gesteld om haar klacht toe te lichten/vragen te stellen (oplossing door interventie).

Verzoeker bellen en informeren over bezwaar en beroep - Klacht over de Gemeente Delft m.b.t. boete voor niet opgehaald oud

Klacht over de Gemeente Delft mbt informatieverstrekking en reparatie van de straat na verwijderen omgezaagde boom (oplossing door interventie).

Klacht tegen gemeente Delft mbt aanvraag van parkeervergunning (oplossing door interventie)

Onveilige verkeerssituatie in gemeente Delft. 

Geluidsoverlast in gemeente Delft van draaiorgel .

Klacht over de Gemeente Delft mbt verkeerssituaties rondom bussluizen en daardoor worden er boetes gegeven.   

Klacht tegen gemeente Delft mbt afsluiten van wegen zonder aankondiging + overlast van Verkeer.  

Klacht tegen de gemeente Delft mbt overlast van piepgeluid door voertuigen bij werkzaam heden.

Melding of klacht indienen bij de gemeente

Uit de rapportage van de Ombudsman blijkt dat veel mensen niet weten dat zij over veel zaken eerst een melding of een klacht bij de gemeente kunnen indien. Het gaat over onderwerpen als melding openbare ruimte, ophalen afval, gemeentelijke – of waterschapbelasting, dienstverlening en/of product van ParkerenDelft, Werk, inkomen en zorg, of Jeugdzaken. Zie hier voor meer informatie hierover

Voor het gehele Overzicht ontvangen en behandelde verzoeken Delft 2017 klik hier


geplaatst op 22 september 2018