De rode loper: plannen winkeliersvereniging

De winkeliersvereniging Poort van Delft heeft een basisontwerp voor de herbestrating en herinrichting van Binnenwatersloot, Peperstraat en Oude Langendijk laten maken, zie ook http://www.depoortvandelft.nl ,PLANNEN. Wij zijn zeer verheugd dat de ondernemers de geplande herbestrating van de Oude Langendijk aangrijpen als kans tot verbetering van dit gebied en tot het verhogen van de gastvrijheid.

De Stichting Centrummanagent Delft (SCMD) ondersteunt dit project en de Centrummanager heeft een vertegenwoordiging van de bewonersbelangenverenigingen in de binnenstad uitgenodigd om hun reactie op het plan en verdere ideeën te vernemen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 16 november. Hierbij was ook een vertegenwoordiger van BBN  aanwezig:

Eerst heeft de architect een toelichting gegeven op het plan, de uitgangspunten en de te bereiken doelen. Vervolgens zijn door ons onderstaande opmerkingen gemaakt.

Opmerkingen
Verkeersstromen. Het plan gaat uit van een autovrije Binnenwatersloot/ Peperstraat/ Oude Langendijk waarbij het primaat bij de voetgangers ligt en waar fietsers te gast zijn. De verkeersstroom in het plangebied bestaat uit zowel bestemmingverkeer als uit doorgaand verkeer. Naast voetgangers bestaat de verkeersstroom uit:

  • Buslijn 61. De toekomst van deze buslijn is besproken op de door de gemeente belegde bijeenkomst van dinsdag 15 november 2016. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij behoefte hebben een de buslijn in de binnenstad. Niet met de huidige grote bus, maar met een kleiner en indien mogelijk elektrisch vervoersmiddel en eventueel met een andere route. Het moet wel openbaar vervoer zijn.
  • Fietsers en bromfietsers
  • Taxi’s, ladende en lossende vrachtauto’s en bestelbussen.

Voor het doorgaande verkeer is het traject Binnenwatersloot/ Peperstraat/ Oude Langendijk de enige route van oost naar west en vice versa door de binnenstad. Er is voor deze stroom momenteel geen alternatieve route beschikbaar.

Fietsparkeren. Het plan gaat uit van fietsparkeren in rekken en dus niet tegen gevels, bomen, palen etc.. Ook wij zijn een voorstander van deze vorm van fietsparkeren. Het beperken van het fietsparkeren in rekken zal echter slechts werken als er voldoende fietsparkeerruimte aanwezig is. De in het plan aangegeven fietsparkeercapaciteit is naar onze mening onvoldoende.

Dwarsprofiel. Het plan gaat uit van een op een niveau doorlopende bestrating. De verkeerstromen zullen echter zo groot zijn dat een veilige scheiding van rijverkeer en voetgangers noodzakelijk is. Dit is het meest helder en veilig te bereiken door een duidelijke scheiding van deze twee stromen, met andere woorden door een aparte rijweg Het dwarsprofiel in het plan doet ons denken aan de Choorstraat. Een straat met een erg rommelig en onveilig straatbeeld. De verkeersstromen in het plangebied zijn echter nog veel groter dan in de Choorstraat, het verwachte straatbeeld zal daardoor nog ongunstiger zijn. Daar komt bij dat dit de enige doorgaande oost-west fietsverbinding is in de binnenstad.

Voor de diverse functies is de beschikbare ruimte in het plan krap. Voor voetgangers is dat slecht 1.60 meter en het gaat in belangrijke mate om deze groep. Daarnaast is op de Oude Langendijk plaatselijk minder breedte beschikbaar dan volgens de dwarsdoorsnede in het plan.

Verkeersknelpunten. Het plan levert een aantal knelpunten op zoals de volgende.
Het verkeer van Koornmarkt oostzijde moet volgens het plan via Koornmarkt westzijde de binnenstad verlaten in plaats van nu via de Peperstaart. Dit zal moeten plaatsvinden via de brug over de Koornmarkt ter hoogte van Oude Langendijk/ Peperstraat. Dit betekent dan kruisen van het voetgangersgebied waarbij op die plek ook een terras gedacht is. De route vanaf Koornmarkt westzijde zal dan via Breestraat en Oude Delft lopen. Afhankelijk van de bestemmingsrichting buiten de binnenstad zal dit Oude Delft westzijde zijn of Oude Delft oostzijde, Binnenwatersloot zijn. Kortom een slechte oplossing, want het verkeer rijdt hierdoor een veel groter stuk door de binnenstad.
Het plan gaat uit van een aanrijroute vanaf Zuidwal zuidzijde via Lange Geer naar Oude Delft en Koornmarkt in plaats van via Binnenwatersloot, Peperstraat. Deze afslag bestaan nu niet en zal voor zover ons bekend ook niet gaan komen. Dit betekent dat al het verkeer naar Oude Delft en Koornmarkt via Asvest, Brabantse Turfmarkt en Breestraat moet gaan lopen. Dit is een lange route die daar weer overlast geeft. Daarbij moet het verkeer voor Oude Delft westzijde via de brug over de Oude Delft ter hoogte van Peperstraat/ Binnenwatersloot. Dit betekent ook hier het kruisen van het voetgangersgebied waarbij op die plek een terras is gedacht.

Voorstellen
Wij hebben tijdens het gesprek een aantal overwegingen gegeven ter verbetering van de huidige situatie waaronder de volgende.

Maak de Peperstraat voor auto’s eenrichtingsverkeer in de richting Binnenwatersloot. Dit zorgt ervoor dat het autoverkeer makkelijk de stad uit kan en dat er geen onnodig verkeer dit deel van de stad ingaat.

De huidige situatie en het plan kennen de 1-meterstrook voor reclame-uitingen, geveluitstallingen en gevelterrassen. Deze zorgt niet alleen voor een rommelig beeld, maar neemt ook relatief veel ruimte van het trottoir in beslag. Volgens het plan wordt de voetgangersstrook op de Oude Langendijk 1,60 meter breed. Dit is te krap. Daarnaast blijkt de 1-meterstrook in de praktijk uit te dijen. Ons advies is: schaf deze strook af voor de Rode Loper, dus geen ruimte voor reclame uitingen, geveluitstallingen en gevelterrassen. Een aparte status voor de Rode Loper biedt wellicht een juridisch kader hiervoor.

Het vervolg
Het plan levert problemen op betreffende verkeersstromen, fietsparkeren, dwarsprofiel en verkeers- knelpunten. De problemen hebben niet alleen betrekking op het plangebied maar hebben ook impact op een groot deel van de binnenstad. Het lijkt ons daarom het beste dat de gemeente eerst haar visie over de verkeerstromen in de binnenstad bekend stelt en dat het plan op basis van deze visie nader wordt bezien en daar waar nodig wordt aangepast.

Wij hebben onze reactie op het plan ook per brief aangeboden., voor de brief klik hier.

geplaatst op 07 december 2016