BBN in raadscommissie over evenementenbeleid

raadscie

Op 29 oktober stond in de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur de reactie van het college op de brief van de gezamenlijke bewonersorganisaties uit de binnenstad over het evenementenbeleid op de agenda. Voor BBN reden voor om in te spreken. Om te benadrukken dat er een probleem is met de toegenomen overlast van veel evenementen. En de gemeente uit te dagen de evaluatie te gebruiken om tot beter, minder overlastgevend, beleid te komen. Veel fracties in de commissie deelden de zorgen van de bewoners.

De inspraakreactie van BBN:

Geachte voorzitter en commissieleden,

Gelukkig zijn we nu in de gelegenheid om te reageren op het voornemen om te komen tot een aangepast evenementenbeleid en te evalueren. Dank aan de SP fractie in de raad. De acceptatie van de samenstelling en concentratie van evenementen en festiviteiten in de binnenstad is van het begin af laag geweest, gezien de veelheid, de overlast en het gebrek aan toezicht en handhaving. Dit is door de bewonersorganisaties uit de binnenstad naar voren gebracht bij de evaluatie in 2012 in Lijm & Cultuur.

De komende evaluatie dient in volle openbaarheid plaats te vinden. Wij zien geen belangrijke rol weggelegd voor de SCMD. De SCMD richt zich op de ‘verbetering’ van het economisch klimaat in de binnenstad, dit wil zeggen aandacht voor horeca, toerisme en detailhandel, Onderwerpen als overlast, toezicht en handhaving zijn van ondergeschikt belang of doen er niet toe voor de stichting. Daar is deze immers ook niet voor bedoeld.

Wij willen bij deze enkele aandachtpunten in brengen;

De locatiematrix dient grondig herzien te worden:

  1. Het huidige aantal gehouden evenementen per locatie wordt nu als te veel ervaren
  2. Locaties staan niet op zichzelf. De afstanden tussen de locaties zijn in veel gevallen te kort. Voor tussenliggende woningen worden de cirkels van overlast tot doorsneden van onleefbaarheid: meerdere keren vallen ze eronder.
  3. Festiviteiten als versterkte muziek op terrassen, die buiten de locatiematrix vallen, worden door bewoners beleefd als een evenement.
  4. De geluidsnormen worden als te ruim ervaren. Bijstelling is ook nodig voor huidige dB(a)-normen. Maar ook een dB(c) norm zou de overlast van zeer lage tonen kunnen verminderen. Zie http://www.binnenstadnoord.nl/

 Door iedereen wordt ervaren dat toezicht en handhaving voor burgers niet duidelijk is.

We zijn niet tegen evenementen. We zijn wel tegen de toenemende overlast die evenementen veroorzaken. We zijn bereid de gemeente te helpen met het nadenken over het beleid hoe de toenemende overlast in kan worden gedamd.

 

 

geplaatst op 30 oktober 2014